Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
   

Půjčovní řád

 

Martina Koudelková - Psí salon Oliver, IČ: 45297355, DIČ: CZ7251290178, se sídlem: Cholupická 344/50, 142 00 Praha 4, Kamýk, telefon: 241 710 968, Fax: 241 471 360, Mobil: 608 978 784,  603 853 709,  606 837 139, E-mail: salon.oliver@centrum.cz, Web: www.salonoliver.cz, dále jen „prodávající, poskytovatel služeb a provozovatel“
 

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro Zapůjčitele na straně jedné a Vydlužitele  (Zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zápůjčky vzniká podpisem Smlouvy o zápůjčce a řídí se ustanovením § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku a dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby Zákazník:
a)     byl starší 18 let,
b)     předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje
        občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list)
c)     složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí.
 

Technický stav půjčovaných hlavic, fénů, strojků na stříhání, stříhacích stolů je kontrolován Zapůjčitelem a Vydlužitelem  při vydávání i při vracení. Případné závady se uvedou v Smlouvě o zápůjčce movitých věcí (pouze závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání). Zapůjčitel se zavazuje používat předmět zápůjčky pouze pro práce, na které je určen, v souladu s pokyny výrobce a dodržováním předpisů BOZ.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny na provozovně a na www.salonoliver.cz.

Povinnosti Vydlužitele (zákazníka)

Lhůta zápůjčky je uvedena na Smlouvy o zápůjčcea je závazná. V případě, že zákazník půjčené nářadí potřebuje déle,  je povinen Smlouvu o zápůjčceneprodleně prodloužit  telefonicky nebo emailem:  salon.oliver@centrum.cz.

V případě, že dojde k poruše zapůjčené věci v rozsahu, který brání v jejím řádném využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem.

Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení věci, tj. extrémnímu namáhání (týká se strojků, fénů hlavic). Mechanická poškození hradí zákazník – např. poškozený kabel či poškození věci pádem, či jiným způsobem. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje (pokud je lze ihned stanovit), nebo zálohově.

 

 

Upozornění

Žádáme zákazníky, aby si při předvedení hlavic a strojků zkontrolovali zejména:

  • úplnost zubů u hlavic ke strojkům,
  • kompletnost strojků a příslušenství.

V případě poškození  věci účtuje Zapůjčitel poměrnou hodnotu počítanou  z ceny nových hlavic, fénů, strojků na stříhání, stříhacích stolů a pod.

V případě odcizení či ztráty zapůjčené věci dle rozpisu v Smlouvě o zápůjčce movitých věcí uhradí Vydlužitel zůstatkovou hodnotu z pořizovací  ceny, kterou stanoví Zapůjčitel.                                                                                        Martina Koudelková - Psí salon Oliver